Najczęstsze

pytania

Co muszę ze sobą zabrać?

Wy­star­czy, że weź­miesz ręcz­nik, klapki i opcjonalnie strój kąpielowy. Choć na­wet to za­pew­nimy, je­śli za­po­mnisz. Nie mu­sisz rów­nież mar­twić się o żel pod prysz­nic, su­szarkę do wło­sów, a także płyn i płatki do de­ma­ki­jażu.

Czy osoby muszą umieć pływać?

Nie jest wymagana umiejętność pływania. Poziom wody w kabinie wynosi około 30 cm, dodatkowo wysoka gęstość roztworu soli Epsom sprawia, że ciało unosi się na jej powierzchni.

Ile trwa sesja?

Standardowa se­sja trwa od 60 do 90 mi­nut, ale mo­żemy zmie­nić jej dłu­gość, je­śli masz inne po­trzeby. Podczas każdej sesji masz ró­wnież dodatkowy czas na uzy­ska­nie pod­sta­wo­wych informacji dotyczących korzystania z kabiny oraz czas na przygotowanie się.

Co jeśli poczuję się niekomfortowo?

W każdej chwili możesz przerwać sesję i opuścić kabinę. Ponad to kabina posiada funk­cję przy­wo­ła­nia ob­sługi, z któ­rej w ra­zie po­trzeby mo­żesz sa­mo­dziel­nie sko­rzy­stać.

Floating - więcej niż medytacja!

Przejdź w stan głębokiego relaksu...

Co o floatingu

mówią media?

Jaka jest nasza

oferta?

Jak się z nami

skontaktujesz?

Dane adresowe

Float Lubin

ul. Krzemieniecka 18A/L3

59-300 Lubin

Dane kontaktowe

tel. +48 607 909 996

kontakt@floatlubin.convertio.pl

Informacje o usługach

In­for­ma­cje na te­mat se­sji do­pa­so­wa­nych do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb uzy­skasz na miej­scu oraz te­le­fo­niczne lub drogą ma­ilową.

Rezerwacja telefoniczna

Godziny rejestracji:
12.00 – 18.00

© 2020 Float Lubin. All rights reserved. Created by

Click Me